Toelaatbaarheid

Toelaatbaarheid op Kindcentrum De Meander:

Voordat een leerling op onze school kan worden aangemeld, heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school (bevoegd gezag) waar de leerling onderwijs volgt (de verwijzende school) vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband. Als een kind nog niet naar een school gaat (voorschoolse situatie) dan kan De Meander de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen in overleg met de ouders/ opvoeders en de voorschoolse voorziening die een kind bezoekt of waar het kind in behandeling is. De CvT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal basisonderwijs. Deze procedure geldt voor alle S(B)O-scholen. 
Voor meer informatie over de Commissie van Toelaatbaarheid verwijzen we u naar de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs: www.passendonderwijs-po-22-01-.nl

Heeft de CvT een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan moeten de ouders de leerling zelf aanmelden bij de Speciale School voor Basisonderwijs. Het afgeven van een verklaring door de CvT betekent dus niet automatisch dat de leerling is aangemeld bij De Meander. U dient dus uw kind te melden bij de administratie van de school! Zonder een geldige toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling niet op De Meander geplaatst worden.

Voor meer informatie over de Commissie van Toelaatbaarheid verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs: www.passendonderwijs-po-22-01.nl  Ook kunt u contact opnemen met De Meander als u vragen heeft over toelaatbaarheid en/of aanmelden bij het SBO.

Zindelijkheid op Kindcentrum De Meander:

De Meander verstaat onder zindelijkheid dat het kind zelfstandig naar de wc kan gaan.
Kinderen die niet zindelijk zijn en verschoond moeten worden ontrekken onderwijstijd aan de groep. Daarom heeft De Meander samen met het Zorg Advies Team een stappenplan vastgesteld met o.a. afspraken omtrent verschonen in geval van (nog) niet zindelijk zijn en om te helpen met zindelijkheidstraining. Zie ook de website Zomaar Zindelijk