MR en OR

Op Kindcentrum De Meander vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. De Meander beschikt dan ook over verschillende overlegorganen, zoals de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). Samen met het team zetten zij zich ervoor in om van De Meander een goed kindcentrum te maken en te houden.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van het kindcentrum. De MR overlegt met het bestuur van het kindcentrum over allerlei beleidsmatige zaken. Denk aan het onderwijsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het personeelsbeleid. Soms heeft de MR een adviserende rol, een andere keer een meebeslissende stem. Ook kan zij zelf initiatief nemen. Daarnaast is de MR ook aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers en werknemers. Heb je een vraag of een opmerking die de MR aangaat? Je kunt de leden aanspreken op het schoolplein, of via mr@kindcentrum-demeander.nl. Daarnaast mag je altijd één van de MR-vergaderingen bezoeken. Deze zijn namelijk openbaar. De notulen zijn op MijnSchool/Ouderportaal te lezen.

Samenstelling MR: oudergeleding drie ouders en personeelsgeleding drie teamleden.

 

Ouderraad (OR)
De ouderraad houdt zich bezig met de activiteiten op ons kindcentrum, zoals de sinterklaas- en kerstviering, de hoofdluiscontrole en het organiseren van de feestelijke ouderavond. De ouderraad ondersteunt het kindcentrum bij de organisatie van een groot aantal activiteiten, die alle ondergebracht zijn in commissies. Alle ouders die een kind op Kindcentrum De Meander hebben kunnen lid worden. De ouderraad vergadert acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

Samenstelling: rond de tien ouders/verzorgers en één teamlid als contactpersoon namens de school.

De OR is te bereiken via administratie@kindcentrum-demeander.nl